Vitajte na našom webe

Cieľ činnosti združenia:

1)       Cieľom činnosti združenia je zákonnými prostriedkami chrániť ľudské práva, záujmy a stavovskú česť opráv­nených inžinierov a oprávnených technikov, podnikateľov, zamest­náva­teľov a zamestnancov činných vo výstavbe. Svojou činnosťou zabezpečuje presadzo­vanie oprávnených profesných a hospodárskych zá­ujmov svojich členov.

2)       Združenie spolupracuje s orgánmi štátnej správy a s inými stavovskými združeniami pri roz­ví­janí právneho vedomia a odbornej vzdelanosti svojich členov a pri tvorbe právnych predpisov.

3)       Združenie je právnická osoba, ktorá na základe dobrovoľnosti združuje fyzické a právnické osoby činné vo vý­stavbe na demokratických princípoch, založená podľa zá­kona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Oznamy

Záväzné vyjadrenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a Slovenskej komory stavebných inžinierov k problematike ustanovenia § 43c zákona č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 554/2001 Z. z.

24.06.2011 12:33
V tomto príspevku prinášame jednoznačné stanoviská MVRR SR a SKSI k problematike uznávania osvedčenia odborne spôsobilých technikov, ktoré ministerstvo a komora spoločne vypracovali na základe našej požiadavky pri riešení predchádzajúcich káuz. Uvedený materiál je...
>>

Návrh nového stavebného zákona nezohľadňuje existenciu odborne spôsobilých technikov!

16.08.2013 12:49
V rubrike „Aktuality“ sme dňa 22.7.2013 zverejnili návrh nového stavebného zákona, ktorý sme prevzali z webovej stránky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Ministerstvo tento návrh zverejnilo za účelom verejného pripomienkovania s termínom do 15. septembra 2013,...
>>

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 43c platia aj naďalej

14.11.2017 12:49
Slovenská komora stavebných inžinierov tohto roku zorganizovala už tretí ročník odbornej konferencie "Stavebné úrady 2017". Konferencia sa konala v dňoch 28.-29. septembra 2017 v hoteli Ski & Wellness Residence Družba Jasná v Demänovskej doline. Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo...
>>

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.