Správa, ktorá odborne spôsobilých technikov poteší

28.08.2014 08:59

Slovenská komora stavebných inžinierov na svojej internetovej stránke v periodiku Newsletter č. 17/2014 v tematickom bloku "Zákon 138/1992 po vnútrorezortnom pripomienkovaní" dňa 27. augusta zverejnila tento príspevok:

"Návrh novely poteší odborne spôsobilé osoby, ktoré získali odbornú spôsobilosť na projektovanie ešte podľa starého zákona 136/1995. Ide o stredoškolsky vzdelaných technikov, ktorí neprojektujú s pečiatkou, ale na základe osvedčenia. Podľa § 43c ich osvedčenia zostávajú aj naďalej v platnosti. Podľa slov riaditeľky Úradu SKSI Diany Krížovej bolo otázne či sa na tieto osoby v zákone nezabudne a osvedčenia im ostanú na dožitie, alebo nebudú môcť ďalej vykonávať svoju činnosť." (Klikni tu).

Samozrejme, túto správu prijímame s radosťou a so zadosťučinením! Naša vďaka patrí práve SKSI, ktorá v rámci pripomienkovania podporila naše požiadavky na zachovanie existencie odborne spôsobilých technikov, na ktorých sa pri tvorbe návrhu nového stavebného zákona akosi pozabudlo...

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.