Bez komentára...

29.06.2009 14:08

Otvorený list adresovaný prednostom Krajských stavebných úradov

From: Nomilner Marián [mailto:nomilner@ttonline.sk]
Sent: Monday, June 29, 2009 10:49 AM
To: '  sekretariat@ke.ksu.sk'; 'prednosta@ke.ksu.sk'; 'sekretariat@po.ksu.sk'; 'bb.ksu@bb.ksu.sk'; 'malejcik.miroslav@bb.ksu.sk'; 'bednarova.darina@za.ksu.sk'; 'kozacek.eugen@za.ksu.sk'; 'danis.zoltan@nr.ksu.sk'; 'ksu@tn.ksu.sk'; 'prednosta@tt.ksu.sk'  ; ' ksu.bratislava@ba.ksu.sk '; 'tomas.mateicka@ba.ksu.sk'
Cc: 'vaclav.kadlec@build.gov.sk'; 'jan.palarik@build.gov.sk'; 'majduch@sksi.sk'; 'mozgay@sksi.sk'; 'petbal2@gmail.com'
Subject: Otvorený list adresovaný prednostom Krajských stavebných úradov
Importance: High

Vážení páni,

touto cestou dovoľujem si upriamiť Vašu pozornosť na príspevok „Konečne jednoznačné stanovisko MVRR SR k problematike ustanovenia §-u 43c zákona č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 554/2001 Z. z.“, ktorý sme nedávno uverejnili na webovej stránke nášho združenia https://www.zoit.sk.

Tento príspevok sa okrem iného zaoberá aj riešením sťažnosti pána Petra Baloga, odborne spôsobilého technika, ktorému Stavebný úrad Mesta Nitra pri schvaľovaní jeho projektovej dokumentácie v roku 2008 odmietol uznať jeho Osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ktoré mu podľa § 43c zákona č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 554/2001 Z. z. vydala Slovenská komora stavebných inžinierov. Pán Balog sa preto so sťažnosťou obrátil na nadriadený orgán – Krajský stavebný úrad v Nitre a požiadal o zjednanie nápravy. KSÚ v Nitre sa následne obrátil na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a požiadal o metodické usmernenie, či pán Balog podľa stavebného zákona je „oprávnenou osobou“ na „vybrané činnosti vo výstavbe“, t. j. či oprávnený projektovať stavby, ktoré nepatria medzi tzv. „jednoduché a drobné“. MVRR SR takéto usmernenie, ktoré pochádza ešte z roku 2005, KSÚ Nitra poskytlo. KSÚ Nitra však pri vybavovaní sťažnosti nepostupovalo v intenciách tohto usmernenia, ale sťažnosť vyhodnotila ako neopodstatnenú! Pán Balog sa preto obrátil na naše združenie so žiadosťou o pomoc, ktorú sme mu aj poskytli. Pretože sme boli presvedčení o oprávnenosti jeho sťažnosti, písomne sme sa obrátili na KSÚ v Nitre a na základe dôkladného relevantného rozboru sme požiadali o zmenu ich postoja. Pretože KSÚ v Nitre na svojom zamietavom stanovisku trval aj naďalej, sťažnosťou sa napokon zaoberalo aj MVRR SR.

Kontrolný odbor MVRR SR po prešetrení celej kauzy listom zo dňa 24.6.2008 pánovi Balogovi oznámil, že zistil závažné nedostatky a pochybenia na Stavebnom úrade Mesta Nitra ako aj v spôsobe vybavenia sťažnosti na KSÚ v Nitre a sťažnosť uznal za plne opodstatnenú! MVRR SR na základe našej písomnej žiadosti zo dňa 16.5.2008 vypracovalo k problematike aplikácie prechodného ustanovenia § 43c zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch ďalšie metodické usmernenie zo dňa 6.10.2008, ktoré formou obežníka doručilo Krajským stavebným úradom s tým, aby s jeho obsahom oboznámili všetky stavebné úrady vo svojej pôsobnosti.

Dalo by sa preto očakávať, že KSÚ v Nitre na základe zistených nedostatkov sa postará o náležité zjednanie nápravy, aby takýto prípad sa už nemohol zopakovať. Žiaľ, nestalo sa tak! Zodpovedná pracovníčka na Stavebnom úrade Mesta Nitra, s odstupom času, opäť odmietla akceptovať projektovú dokumentáciu, ktorú vypracoval pán Balog, a to s odôvodnením, že v zmysle „Usmernenia MVRR SR zo dňa 6.10.2008“ jeho Osvedčenie o odbornej spôsobilosti ho oprávňuje na projektovanie iba „jednoduchých a drobných stavieb“ !!!

Znie to priam neuveriteľne, ale pán Balog bol v týchto dňoch znova nútený obrátiť sa na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a žiadať o zaujatie jednoznačného stanoviska k postupu Stavebného úradu Mesta Nitra. Pretože sa domnievame, že v tomto prípade už ide o flagrantné, svojvoľné porušovanie zákona, v liste, ktorý sme elektronickou poštou zaslali prednostovi Krajského stavebného úradu v Nitre, sme si dovolili, okrem iného, vyjadriť aj pochybnosť o kompetencii a odbornej spôsobilosti zodpovednej pracovníčky.

Podľa informácií, ktoré nám poskytol pán Balog, tento škandalózny prípad bude mať istú dohru na súde v občianskoprávnom konaní, pri vymáhaní preukázateľnej škody, ktorá vznikla nielen jemu, ale aj celému kolektívu projektantov v dôsledku nezákonného úradného postupu a zbytočných prieťahov vo vybavovaní.

Vážení páni,

bol by som veľmi rád, keby ste na tento exemplárny prípad upozornili všetky stavebné úrady vo svojej pôsobnosti. Pretože na webovej stránke nášho združenia je dostupný aj originálny spisový materiál, verím, že náš príspevok bude pre pracovníkov (pracovníčky) stavebných úradov dostatočne poučný, ako správne aplikovať ustanovenia stavebného zákona pri schvaľovaní projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval odborne spôsobilý technik s Osvedčením podľa § 43c zákona č. 138/1992 Zb. Domnievam sa, že bude aj vo Vašom osobnom záujme, aby sa takýto prípad už nezopakoval.

S pozdravom

Marián NOMILNER

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.