Informácie o nás

Z histórie

PREČO VZNIKOL ZOIT S účinnosťou od 1. augusta 2000 bola prijatá novela zákona č. 236/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a novela zákona č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a tiež súvisiaca úprava podmienok podnikania podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Uvedené novely zákonov boli koncipované tak, aby zvýhodnili iba úzku skupinu už autorizovaných inžinierov a súčasne diskriminovali ostatných odborne spôsobilých inžinierov a najmä technikov (pozri aj tento príspevok). prpee Vzhľadom na túto skutočnosť bolo v decembri roku 2000 založené

Združenie oprávnených inžinierov a oprávnených technikov činných vo výstavbe (ZOIT)

so sídlom v Ružomberku. Predsedom združenia sa stal Ing. Dušan Mišík, členmi predsedníctva Viliam Nemček, Zdenko Tomus, Ľubomír Slaninka a Marián Nomilner.

Ciele združenia boli jednoduché: zákonnými prostriedkami chrániť ľudské práva, záujmy a stavovskú česť všetkých oprávnených osôb činných vo výstavbe a najmä odstrániť diskriminačné dopady novelizovaných zákonov.

Medzi najviac postihnutých patrila skupina takmer 2000 stredoškolsky vzdelaných projektantov – odborne spôsobilých technikov, ktorí by od 1. januára 2002 už nemohli ďalej samostatne projektovať. Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) v tom čase totiž veľmi razantne odmietla postupovať podľa §-u 16 zákona č. 138/1992 Zb. a uznať technikom s minimálne desaťročnou odbornou praxou (v skutočnosti však s dvadsať, tridsať i viacročnou odbornou praxou) na základe preukázaných odborných vedomostí a schopností tzv. výnimku zo vzdelania a autorizovať ich. Pretože preukazy o odbornej spôsobilosti, vydané podľa zákona č. 136/1995 Zb. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti  vo výstavbe a tiež živnostenské oprávnenia by po tomto termíne stratili platnosť, títo ľudia by sa v lepšom prípade stali buď lacnou pracovnou silou autorizovaného inžiniera alebo s najväčšou pravdepodobnosťou by nedobrovoľne rozšírili rady nezamestnaných. Novelizovaný zákon vylúčil tiež súbeh projektovania a realizácie, čo by v praxi znamenalo, že všetky firmy, ktoré vykonávali projektové aj realizačné činnosti, by museli jednu z nich zrušiť. To by sa dotklo takmer všetkých väčších stavebných a iných montážnych firiem.

V rámci prípravy ďalšej novely zákona č. 138/1992 Zb., ktorú iniciovalo práve naše združenie, a ktorá bola zaradená na septembrové rokovanie Národnej rady SR, prebiehali veľmi intenzívne rokovania medzi predstaviteľmi SKSI, Slovenskej komory architektov (SKA), Ministerstva životného prostredia SR a predstaviteľmi mnohých mimovládnych organizácií vrátane nášho združenia za účelom dosiahnutia prijateľného kompromisu všetkých zainteresovaných strán.

V tom čase, v dôsledku našich aktivít, bola súbežne pripravovaná aj vládna novela živnostenského zákona č. 279/2001 Z. z., ktorá s účinnosťou od 1. septembra 2001 opäť obnovila možnosť projektovania stavieb na základe živnostenského oprávnenia, a to v rozsahu jednoduchých a drobných stavieb. Podľa navrhovateľov novely zákona touto zmenou sa mala uspokojiť už spomenutá skupina technikov. S takýmto riešením, ktoré malo byť „konečným riešením“ pre odborne spôsobilých technikov s dlhoročnou odbornou praxou, sme však nijako nemohli súhlasiť. V súlade s ustanovením §-u 45 ods. 6 Stavebného zákona za vybrané činnosti vo výstavbe sa totiž nepovažuje vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých a drobných stavieb, a tieto môže vypracovať i osoba s príslušným odborným vzdelaním bez akejkoľvek praxe – stačí sa iba preukázať napr. maturitným vysvedčením.

AKO TO DOPADLO Predsedníctvu ZOIT sa po mimoriadnom úsilí v priebehu roka 2001, keď predstavitelia SKSI pristupovali k celej problematike nanajvýš arogantne, obštrukčne a z pozície sily, podarilo tento nepriaznivý stav zvrátiť. Z uvedených rokovaní vyplynul záver, že odborne spôsobilí technici budú môcť i naďalej projektovať v doterajšom rozsahu svojho oprávnenia. V rámci dosiahnutého kompromisu nikto zo zúčastnených nespochybňoval rozsah oprávnenia odborne spôsobilého technika v odbore pozemných stavieb na projektovanie jednoduchých a drobných stavieb, ale ani rozsah oprávnenia odborne spôsobilého technika s inou špecializáciou (napr. na projektovanie tzv. inžinierskych stavieb, technického, technologického a energetického vybavenia stavieb), ktoré nemožno kvalifikovane ohraničiť pojmom „jednoduché a drobné stavby“, pretože žiadna právna úprava v tejto oblasti nedefinovala a ani nedefinuje pojem „jednoduché a drobné stavby“. V takomto zmysle bola napokon v Národnej rade SR v decembri roku 2001 prijatá  novela zákona č. 554/2001 Z. z., ktorá v § 43c prolonguje oprávnenie odborne spôsobilého technika na projektovanie stavieb v pôvodnom rozsahu jeho oprávnenia. Novela zároveň zrušila aj ustanovenie o zákaze súbehu projektovania a realizácie stavieb.

POUČENIE Krátko po schválení tohto zákona sa vtedajší predstavitelia SKSI vôbec nedokázali zmieriť s takouto zmenou. Rozhodli sa preto tento zákon bojkotovať a jednotlivé ustanovenia zákona si začali vykladať po svojom. V praxi preto nastali rôzne problémy. Ľudia boli opäť zneistení, pobúrení a znechutení. Predsedníctvo ZOIT muselo znovu hľadať pomoc v parlamente, na ministerstve, v médiách (pozri tu). Onedlho nato – pri najbližšom vládnom návrhu novely živnostenského zákona – sa SKSI pokúsilo o revanš: „potichu a nenápadne“ chceli do tejto novely implantovať svoj pozmeňovací návrh, ktorým by sa rozsah oprávnenia odborne spôsobilého technika vo všeobecnosti zúžil iba na projektovanie jednoduchých a drobných stavieb. Osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktoré SKSI vydala v zmysle §-u 43c by tým stratili na význame. Našťastie, v dôsledku našej intervencie, tento zámer im nevyšiel a v parlamente sa uvedený pozmeňovací návrh nedostal ani do prvého čítania. Treba poznamenať, že podobných pokusov zo strany SKSI bolo viacero. Ukázalo sa, že iba radikálna zmena pomerov vo vedení SKSI môže túto situáciu zásadne zmeniť. Vo voľbách v roku 2003 bol preto za nového predsedu SKSI zvolený Prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD, podpredsedom sa stal Ing. Dušan Mišík a vo vedení sa ocitli aj ďalší členovia ZOIT...

Poučili sme sa, že i po prijatí novely zákona je existencia nášho združenia viac ako opodstatnená a má svoje nezastupiteľné miesto pri ochrane oprávnených záujmov svojich členov aj naďalej. Ako občianske združenie máme totiž jedinečnú príležitosť – v spolupráci s ďalšími partnermi podieľať sa na tvorbe právnych predpisov, súvisiacich s činnosťou v stavebníctve.

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.