Čo priniesla novela zákona č. 298/2008 Z. z. pre stredoškolsky vzdelaného projektanta, prípadne projektanta s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa?

29.09.2008 14:19

S účinnosťou od 1. 9. 2008 vstúpila do platnosti novela zákona č. 298/2008 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Pre stredoškolsky vzdelaného projektanta, prípadne projektanta s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa, táto novela priniesla jednu závažnú zmenu: zrušenie pôvodného ustanovenia §-u 16 ods. 8 zákona č. 138/1992 Zb., podľa ktorého komora na zapísanie do zoznamu autorizovaných inžinierov (po úspešnom vykonaní autorizačnej skúšky) mohla uznať aj výnimku zo vzdelania.

Pretože so zrušením pôvodného znenia §-u 16 ods. 8 uvedeného zákona sme nesúhlasili a ďalšie ustanovenia navrhovanej novely sme považovali vyslovene za diskriminačné, obrátili sme sa o. i. aj na Ústavnoprávny výbor NR SR so žiadosťou o prehodnotenie navrhovanej novely (pozri tu). Na základe nášho podnetu sa týmto návrhom opätovne zaoberalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Žiaľ, ministerstvo s našimi výhradami nesúhlasilo a trvalo na svojom pôvodnom stanovisku. V tejto súvislosti musíme ale konštatovať, že ministerstvo sa rozhodlo svoje zamietavé stanovisko obhájiť nanajvýš svojrázne: účelovo, a to nekorektným a zavádzajúcim spôsobom. Inými slovami povedané: pomocou klamstva v duchu "účel svätí prostriedky"! V Zázname z prerokovania námietky ZOIT k predmetnému vládnemu návrhu zákona, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.5.2008 sa o. i. píše (pozri tu):

"Podľa § 16 ods. 8 za vzdelanie podľa odseku 7 písm. a) môže komora uznať aj iné vzdelanie technického zamerania, ak ide o osobu, ktorá svojou najmenej sedemročnou praxou vo výstavbe dostatočne preukázala odbornú technickú spôsobilosť.

V súlade s uvedeným ustanovením platného zákona sa aj v prípade postupu podľa § 16 ods. 8 vyžaduje vysokoškolské vzdelanie minimálne II. stupňa avšak iného zamerania ako je uvedené v odseku 7."

V Zázname sa ďalej uvádza: "Novela zákona aj naďalej udržiava stav existujúci v skutočnosti..."

My sa pýtame: Naozaj? Takéto vyjadrenie je totiž v príkrom rozpore s predchádzajúcim oficiálnym stanoviskom ministerstva zo dňa 5.8.2005. Podarilo sa nám totiž dodatočne získať kópiu listu, ktorým ministerstvo reagovalo na žiadosť SKSI o zaujatie stanoviska k problematike autorizácie odborne spôsobilých technikov, a to konkrétne výkladu § 16 ods. 8 vo väzbe na ods. 7 zákona č. 138/1992 Zb. (pozri tu). V liste sa jednoznačne konštatuje (citát): 

​"Podľa § 16 ods. 8 zákona č. 138/1992 Zb. na zapísanie do zoznamu autorizovaných inžinierov môže SKSI uznať aj iné vzdelanie technického zamerania, ak ide o osobu, ktorá svojou najmenej sedemročnou odbornou praxou vo výstavbe dostatočne preukázala odbornú technickú spôsobilosť. V intenciách uvedeného ustanovenia za tzv. "iné vzdelanie" sa môže považovať:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na univerzitnej úrovni s technickým zameraním iným ako stavebným, elektrotechnickým alebo strojníckym (napr. drevárskym),
  • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo stredoškolské vzdelanie so stavebným, elektrotechnickým alebo strojníckym, prípadne iným technickým zameraním".

Ustanovenie § 16 ods. 8 tvorí výnimku zo vzdelania podľa ustanovenia § 16 ods. 7 zákona č. 138/1992 Zb., na základe ktorej môže SKSI zapísať do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov na základe odborných skúseností a odbornej praxe aj osobu, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 16 ods. 7 zákona č. 138/1992 Zb. Uvedené je v súlade so stanoviskom Ministerstva školstva SR v liste, ktorý ste nám zaslali v prílohe." Koniec citátu.  

Čo k tomu dodať? Azda len toľko, že Národná rada Slovenskej republiky na základe nepravdivého vyjadrenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (so súhlasom predstaviteľov Slovenskej komory stavebných inžinierov a Slovenskej komory architektov) prijala zákon, ktorý diskriminuje občanov Slovenskej republiky! A to tým, že zrušením pôvodného ustanovenia § 16 ods. 8 zákona odopiera možnosť získania autorizácie občanovi Slovenskej republiky s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa alebo stredoškolským odborným vzdelaním, pričom túto možnosť za tých istých, ba dokonca zvýhodnených podmienok podľa § 16c ods. 6 novely zákona garantuje občanovi iného členského štátu Európskej únie! To naozaj nepotrebuje žiaden komentár... Žiaľ, v tejto súvislosti musíme iba konštatovať, že zodpovední pracovníci ministerstva svojím konaním porušili etický kódex zakotvený v príslušných ustanoveniach § 53 zákona č. 443/2006 Z. z. o štátnej službe a predstavitelia Slovenskej komory stavebných inžinierov tiež vnútrokomorový Etický poriadok.

Takže: Od 1. septembra 2008 stredoškolsky vzdelaný projektant, prípadne projektant s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa (s minimálne 7-ročnou odbornou praxou) sa už nebude môcť uchádzať o autorizáciu. Pre odborne spôsobilého technika s Osvedčením podľa §-u 43c zákona č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 554/2001 Z. z., ktoré vydala Slovenská komora stavebných inžinierov v roku 2002 sa v zásade nič nemení a môže projektovať aj naďalej – ako odborne spôsobilý technik v rozsahu svojho oprávnenia.

Pre úplnosť: O tom, ako dopadla naša snaha o zavedenie inštitútu "autorizovaného technika" v roku 2004, sa môžete dočítať tu:

Marián NOMILNER

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.