Návrh nového stavebného zákona nezohľadňuje existenciu odborne spôsobilých technikov!

16.08.2013 12:49

V rubrike „Aktuality“ sme dňa 22.7.2013 zverejnili návrh nového stavebného zákona, ktorý sme prevzali z webovej stránky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Ministerstvo tento návrh zverejnilo za účelom verejného pripomienkovania s termínom do 15. septembra 2013, kedy laici aj široká odborná verejnosť môžu posielať svoje pripomienky a návrhy na určenú e-mailovú adresu. Pretože pri vypracovaní návrhu nového stavebného zákona sa akosi pozabudlo na existenciu odborne spôsobilých technikov, hrozí reálne nebezpečenstvo, že po schválení tohto zákona by odborne spôsobilí technici po nadobudnutí účinnosti od 1. júla 2014 nemali šancu ďalej samostatne vykonávať projektovú činnosť ako „vyhradenú činnosť vo výstavbe“ v rozsahu svojho legitímneho oprávnenia. Preto naše združenie pripravilo relevantný návrh na zmenu resp. úpravu príslušných ustanovení nového stavebného zákona, ktorý rieši tento problém. O podporu pri presadzovaní našich pripomienok k návrhu nového stavebného zákona sme požiadali aj Slovenskú komoru stavebných inžinierov. Veríme, že s jej pomocou sa nám podarí presadiť dva dôležité, no vo svojej podstate veľmi jednoduché pozmeňovacie návrhy, ktoré pre odborne spôsobilého technika majú však zásadný a rozhodujúci význam. S obsahom listu, s ktorým sme sa obrátili na SKSI a v rámci pripomienkovania tiež na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sa môžete oboznámiť v našej rubrike „Aktuality“.

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.