Projektovať "načierno" sa nemusí vyplatiť!

17.05.2013 13:19

Po nepríjemnej skúsenosti na stavebnom úrade, kde nášmu členovi – odborne spôsobilému technikovi s Osvedčením podľa § 43c zákona č. 138/1992 Zb. v apríli t. r. odmietli akceptovať jeho projektovú dokumentáciu aj osvedčenie s odôvodnením, že nie je „oprávnenou osobou“ (klasika...), obrátil sa na naše združenie a požiadal nás o pomoc. Na základe našej intervencie sa toto nedorozumenie čoskoro vysvetlilo k obojstrannej spokojnosti.

Dňa 7. mája t. r. sa na nás obrátil znovu, a tentoraz sa nám rozhorčene posťažoval, že kolega ho upozornil na istého „elektroprojektanta“ P. K. zo Senice, ktorý nemá žiadne oprávnenie (dokonca ani na vypracovanie projektu jednoduchej alebo drobnej stavby) a bez problémov vykonáva projektovú činnosť vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť. Poslal nám aj príslušný dôkazový materiál (je voľne dostupný na internete), ktorý tohto "projektanta" usvedčuje, že sa podieľal napr. na vypracovaní Územného plánu mesta, Urbanistickej štúdie a ako zodpovedný projektant vypracoval aj projektovú dokumentáciu (vôbec nie jednoduchej alebo drobnej stavby), na základe ktorej stavebný úrad vydal stavebné povolenie! Požiadal nás, aby sme v súlade s legitímnym poslaním nášho združenia, medzi ktoré patrí aj ochrana oprávnených záujmov svojich členov, začali konať. Uviedol, že nechce nikomu úmyselne škodiť, ale ide mu iba o spravodlivosť. Zároveň nás požiadal, aby sme z pochopiteľných dôvodov zachovali jeho anonymitu.

My sme túto sťažnosť (podnet) dôkladne prešetrili a zistili sme, že je plne opodstatnená. Preto sme tohto "samozvaného projektanta“ písomne vyzvali, aby svoju projektovú činnosť bezodkladne ukončil. Okrem iného sme ho upozornili, že svojim konaním napĺňa skutkovú podstatu neoprávneného podnikania podľa živnostenského zákona aj podľa trestného zákona! Pretože sa domnievame, že je v kompetencii predovšetkým Slovenskej komory stavebných inžinierov riešiť takýto problém, obrátili sme sa aj na Úrad SKSI. Pre inšpiráciu a tiež na výstrahu ostatným, rozhodli sme sa náš list zverejniť v plnom znení (klikni tu: Upozornenie na neoprávnené podnikanie). Podotýkame, že podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, bez súhlasu dotknutej osoby nemôžeme zverejniť identitu tohto „projektanta“.

Doplnené dňa 31. októbra: Na výstrahu ďalším "samozvaným projektantom", ktorí sa rozhodli zneužiť a sfalšovať autorizačnú pečiatku, dodatočne uverejňujeme aj článok, ktorý sme prevzali z Newslettera SKSI č. 15/2013 (klikni tu: Falšovanie a zneužívanie autorizačných pečiatok ). 

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.