Stanovisko ZOIT k materiálu "Osvedčenia a pečiatky vydávané SKSI - druhy a ich platnosť"

10.07.2008 15:47

Na webovej stránke SKSI bol cca 1 týždeň (2–8. júla 2008) uverejnený materiál „Osvedčenia a pečiatky vydávané SKSI – druhy a ich platnosť“, ktorý bol o. i. určený najmä pre pracovníkov krajských a obecných stavebných úradov. V tomto materiáli bol v prílohe č. 5 (pozri tu) špecifikovaný aj rozsah oprávnenia odborne spôsobilého technika s Osvedčením o odbornej spôsobilosti, ktoré vydala SKSI v zmysle § 43c zákona č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 554/2001 Z. z. Boli sme veľmi prekvapení a nanajvýš znepokojení konštatovaním, že podľa tohto materiálu odborne spôsobilý technik je oprávnený projektovať iba jednoduché a drobné stavby!!! Na základe môjho upozornenia a intervencie Ing. Dušana Mišíka – člena predstavenstva SKSI a člena predsedníctva ZOIT, bol tento materiál z webovej stránky dočasne stiahnutý.

Konštatovanie, uvedené v spomenutom materiáli, je totiž v príkrom rozpore s písomným vyjadrením SKSI zn.: 828/2008 zo dňa 7.5.2008, ktoré sme obdržali v súvislosti s riešením kauzy, týkajúcej sa neuznania Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na KSÚ v Nitre (príloha č. 1 – pozri tu). Taktiež je v rozpore s písomným stanoviskom MVRR SR zo dňa 29.5.2008 (príloha č. 2 – pozri tu), ktoré sme obdržali v súvislosti s riešením našej pripomienky, týkajúcej sa vládneho návrhu novely zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. V závere tohto písomného Záznamu sa totiž v bode 2) konštatuje:

„Uvedeným nie sú dotknuté práva osôb, ktoré boli zapísané pred 1. augustom 2000 do registra odborne spôsobilých technikov pre činnosť projektovania stavieb a Slovenská komora stavebných inžinierov im podľa § 43c zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov už vydala „osvedčenie o odbornej spôsobilosti“.“

Ako vyplýva z materiálu, ktorý bol uverejnený na webovej stránke SKSI, práva uvedených osôb však boli „dotknuté“, a to spôsobom, ktorý im môže privodiť nielen morálnu, ale najmä existenčnú ujmu!

Pretože sa domnievame, že podstata celého problému spočíva len a len v nesprávnej interpretácii ustanovenia § 43c zákona č. 554/2001 Z. z. zo strany autora uvedeného materiálu, obrátili sme sa písomne na SKSI a oboznámili sme ich s našim stanoviskom, ktoré bolo už v minulosti relevantne prejednané na MVRR SR a tiež na SKSI. Citát:

„V prvom rade si treba uvedomiť, čo bolo zámerom uvedeného ustanovenia. Je totiž nespochybniteľné, že zámerom ustanovenia § 43c bolo, aby odborne spôsobilí technici s dlhoročnou odbornou praxou (i napriek likvidačným snahám, zakotveným v novele zákona č. 236/2000 Z. z.), mohli aj naďalej samostatne projektovať, a to v pôvodnom rozsahu svojho oprávnenia, ktoré im priznala SKSI ešte v čase platnosti zákona č. 136/1995 Z. z. Pojem „pôvodný rozsah oprávnenia“ treba však chápať v nasledovných súvislostiach:

Podľa ustanovenia § 2 ods. 4 zákona č. 136/1995 Z. z. „odborne spôsobilým technikom je ten, kto je oprávnený projektovať jednoduché a drobné stavby s výnimkou stavieb na bývanie... a je zapísaný v registri“.

Jednoduché a drobné stavby a tiež stavby na bývanie boli právne definované v § 2 a 3 vtedy platnej vyhlášky č. 85/1976 Zb. (v súčasnosti v § 139b stavebného zákona). Ako vyplýva z definície týchto stavieb vtedy aj teraz, jedná sa výlučne o pozemné resp. podzemné stavby a prípojky na verejné rozvodné siete a kanalizáciu. Rozsah iných stavieb je zanedbateľný (nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty). Tieto stavby sú limitované charakterom a najmä stavebnými rozmermi – plošnou výmerou a počtom podlaží. Teda údajmi, ktoré majú relevantný význam iba pre projektanta pozemných stavieb. Je totiž nelogické, aby rovnakými stavebnými kritériami boli limitovaní aj projektanti ostatných odborov a špecializácií. Treba zdôrazniť, že mimo pozemných stavieb žiadna právna úprava nedefinovala a ani nedefinuje „iné“ jednoduché a drobné stavby.

Preto Slovenská komora stavebných inžinierov ustanovenie § 2 ods. 4 aplikovala iba vo vzťahu k odborne spôsobilým technikom pozemných stavieb. Týmto technikom uznala rozsah odbornej spôsobilosti iba na projektovanie jednoduchých a drobných stavieb (s výnimkou stavieb na bývanie), čo v Preukaze odbornej spôsobilosti resp. neskôr v Osvedčení o odbornej spôsobilosti aj výslovne uviedla.

Ostatným technikom, ktorí mali inú špecializáciu ako pozemné stavby, priznala rozsah odbornej spôsobilosti v súlade s ustanovením § 2 ods. 5 zákona:

„Rozsah odbornej spôsobilosti určí uchádzačovi, ktorý vykonal odbornú skúšku (ďalej len „skúška“) na základe ním predložených podkladov alebo dokumentácie, príslušná skúšobná komisia“,

čiže inými slovami povedané – skúšobné komisie SKSI priznávali rozsah odbornej spôsobilosti individuálne podľa preukázaných schopností a praxe uchádzača aj nad rámec „jednoduchých a drobných stavieb“.

O tom, že zákonodarca nemal v úmysle limitovať iných technikov, napr. technikov pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb iba jednoduchými a drobnými stavbami, svedčí aj ustanovenie § 4 ods. 2 písm. c) zákona. Podľa tohto ustanovenia za požadované vzdelanie sa požaduje pre

„odborne spôsobilého technika podľa § 2 ods. 4 stredoškolské vzdelanie stavebného zamerania, a ak ide o technologické alebo energetické vybavenie stavieb, technické vybavenie stavieb a siete na prenos energií a siete spojov, príslušné stredoškolské vzdelanie technického zamerania“.

Ak totiž vychádzame z premisy, t. j. z predpokladu, že pre odborne spôsobilého technika je projektovanie jednoduchých a drobných stavieb „neprekročiteľným právnym rámcom“, tak na základe ustanovenia § 4 ods. 2 písm. c) zákona nutne dospejeme k sylogizmu, t. j. k ďalšiemu logickému predpokladu, že aj siete na prenos energií a siete spojov patria medzi jednoduché a drobné stavby! Už na prvý pohľad je však zrejmé, že tento výrok je nepravdivý a v prípade jeho subsumovania, t. j. premietnutia do ustanovenia § 2 ods. 4 zákona by vznikol právny lapsus!!!

Pre úplnosť dodávame, že novela zákona č. 358/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní zrušila viazanú živnosť „Projektovanie stavieb“ na výkon ktorej sa požadovalo Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 43c zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. V zmysle ustanovenia § 80l novely zákona č. 358/2007 Z. z. živnostenské oprávnenia získané do 1. októbra 2007 však zostávajú v platnosti aj naďalej. Dôvodom zrušenia tejto živnosti bola skutočnosť, že SKSI už nevydáva nové Osvedčenia o odbornej spôsobilosti (o vydanie bolo treba požiadať do 31. marca 2002). Súčasne platný živnostenský zákon preto umožňuje získať živnostenské oprávnenie iba na projektovanie jednoduchých a drobných stavieb bez preukázania akejkoľvek odbornej spôsobilosti iba na základe príslušného odborného vzdelania.

Veríme, že text prílohy č. 5, ktorý bol v uplynulých dňoch uverejnený na webovej stránke SKSI, na základe uvedených faktov upravíte tak, aby zodpovedal objektívnej skutočnosti. Uvítali by sme, keby sa v upravenom materiáli objavilo jednoznačné konštatovanie o rozsahu oprávnenia odborne spôsobilého technika, ktoré SKSI uviedla vo svojom písomnom vyjadrení zn.: 828/2008 zo dňa 7.5.2008 (naša príloha č. 1)“. Koniec citátu.

Marián NOMILNER

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.