Záväzné vyjadrenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a Slovenskej komory stavebných inžinierov k problematike ustanovenia § 43c zákona č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 554/2001 Z. z.

24.06.2011 12:33

V tomto príspevku prinášame jednoznačné stanoviská MVRR SR a SKSI k problematike uznávania osvedčenia odborne spôsobilých technikov, ktoré ministerstvo a komora spoločne vypracovali na základe našej požiadavky pri riešení predchádzajúcich káuz. Uvedený materiál je prioritne určený pre pracovníkov stavebných úradov, aby sa relevantným spôsobom dokázali zorientovať v danej problematike. Veríme, že uverejnením tohto materiálu aj na našej webovej stránke sa predíde mnohým zbytočným problémom a nedorozumeniam pri schvaľovaní projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval odborne spôsobilý technik. Naše predchádzajúce príspevky a ohlasy členov nášho združenia totiž svedčia o neustále sa opakujúcom „nepochopení“ resp. neznalosti niektorých zodpovedných pracovníkov na stavebných úradoch...

V tejto súvislosti doporučujeme venovať zvýšenú pozornosť najmä nasledovným vyjadreniam, ktoré sú uvedené v Usmernení MVRR SR a tiež aj v Stanovisku Odboru kontroly MVRR SR. Tieto vyjadrenia sú totiž právne záväzné a majú rozhodujúci vplyv pre správne pochopenie danej problematiky (citáty):

„Podľa ustanovenia § 45 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku , (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vybrané činnosti vo výstavbe môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon týchto činností podľa osobitného predpisu, ktorým je pre projektovú činnosť a pre vedenie uskutočňovania stavieb zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Z ustanovenia § 43c tohto zákona vyplýva, že takouto oprávnenou osobou je okrem autorizovaného architekta a autorizovaného stavebného inžiniera aj odborne spôsobilý technik. Dokladom na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe podľa § 45 ods. 1 písm. a) a b) stavebného zákona autorizačné osvedčenia a osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydávané Slovenskou komorou architektov alebo Slovenskou komorou stavebných inžinierov.“

"Podľa ust. § 43c zákona č. 138/1992 Zb. osobám so stredoškolským vzdelaním, ktoré boli pred 1. augustom 2000 zapísané do registra odborne spôsobilých technikov pre činnosť projektovania stavieb na základe odbornej spôsobilosti vydá Slovenská komora stavebných inžinierov (ďalej len "komora") osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Zákon pritom odkazuje na t. č. už neplatný zákon č. 136/1995 Zb. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe, podľa ktorého komora viedla register odborne spôsobilých technikov. V intenciách ust. § 2 ods. 4 a 5 zákona č. 136/1995 Zb. odborne spôsobilý technik... bol oprávnený projektovať jednoduché a drobné stavby s výnimkou stavieb na bývanie... resp. vykonávať činnosti v rozsahu určenom skúšobnou komisiouOsvedčenie vydané komorou podl'a § 43c zákona č. 138/1992 Zb., je rovnakého rozsahu a oprávňuje len na vykonávanie činností stanovenom týmto osvedčením. K osvedčeniu sa nevydávajú pečiatky".

Dôležité je vyjadrenie: "resp. vykonávať činnosti v rozsahu určenom skúšobnou komisiou." Ako správne interpretovať toto vyjadrenie? Úplne zrozumiteľným spôsobom je interpretované napr. v písomnom stanovisku Odboru kontroly MVRR SR, ktoré zaujalo pri vybavovaní konkrétnej sťažnosti odborne spôsobilého technika (jednalo sa o projektanta vodohospodárskych stavieb a technologického zariadenia stavieb), ktorému na Stavebnom úrade Mesta Nitra odmietli akceptovať jeho projektovú dokumentáciu aj osvedčenie o odbornej spôsobilosti s odôvodnením, že nie je "oprávnenou osobou" a môže projektovať iba jednoduché a drobné stavby. V písomnom stanovisku sa o. i. konštatuje (citát):

"V zákone č. 136/1995 Zb. upravoval rozsah odbonej spôsobilosti § 2. Skúšobná komisia určila preukázatel'ne rozsah odbornej spôsobilosti podľa § 2 ods. 5 tohto zákona (nie iba na projektovanie jednoduchých a drobných stavieb podľa § 2 ods.4)" (koniec citátu).

Podotýkame, že je nevyhnutné rozlišovať medzi odborne spôsobilým technikom - projektantom pozemných stavieb (ktorý je limitovaný jednoduchými a drobnými stavbami priamo zo zákona v zmysle ustanovenia § 2 ods. 4 zákona) a odborne spôsobilým technikom ostatných stavieb a odborných profesií, ktorému rozsah odbornej spôsobilosti skúšobná komisia určila vždy individuálne (na základe ním predložených podkladov alebo dokumentácie), a to "nad rámec" jednoduchých a drobných stavieb v súlade s ustanovením § 2 ods. 5 uvedeného zákona.

Odborne spôsobilý technik - projektant pozemných stavieb (na rozdiel od projektantov iných stavieb a odborných profesií) má vo svojom osvedčení aj slovne deklarované, že rozsah jeho oprávnenia sa vzťahuje iba na jednoduché a drobné stavby!

Jednoduché a drobné stavby a tiež stavby na bývanie sú právne definované v § 139b stavebného zákona. Ako vyplýva z definície týchto stavieb, jedná sa výlučne o pozemné resp. podzemné stavby a prípojky na verejné rozvodné siete a kanalizáciu. Rozsah iných stavieb je zanedbateľný. Tieto stavby sú limitované charakterom a najmä stavebnými rozmermi – plošnou výmerou a počtom podlaží. Teda údajmi, ktoré majú relevantný význam iba pre projektanta pozemných stavieb. Je totiž nelogické, aby rovnakými stavebnými kritériami boli limitovaní aj projektanti ostatných stavieb a odborných profesií (napr. vodohospodárske alebo dopravné stavby resp. profesie elektro, TZB a pod.). Treba zdôrazniť, že mimo pozemných stavieb žiadna právna úprava nedefinovala a ani nedefinuje „iné“ jednoduché a drobné stavby. Preto Slovenská komora stavebných inžinierov ustanovenie § 2 ods. 4 zákona č. 136/1995 Zb. aplikovala vždy iba vo vzťahu k odborne spôsobilým technikom pozemných stavieb.

§ 45
Vybrané činnosti vo výstavbe

(1) Vybrané činnosti, ktorých výsledok má vplyv na ochranu verejných záujmov vo výstavbe (ďalej len "vybrané činnosti vo výstavbe"), sú:

a) projektová činnosť,
b) vedenie uskutočňovania stavieb,
c) vybrané geodetické a kartografické činnosti. 2a)

(2) Projektovou činnosťou sa rozumie:
 

a) vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
b) vypracovanie dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia,
c) vypracovanie projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb.

6) Za vybrané činnosti sa nepovažuje:

a) vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb, ktoré môže vypracovať osoba s príslušným odborným vzdelaním,
b) vedenie uskutočňovania jednoduchých stavieb uvedených v § 139b ods. 1 písm. b) a c), drobných stavieb a zmien týchto stavieb.

  • Vyjadrenie Slovenskej komory stavebných inžinierov: pozri tu
  • Naša žiadosť o metodické usmernenie stavebných úradov: pozri tu
  • Usmernenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR vrátane doplnku č. 1:  pozri tu
  • Stanovisko Odboru kontroly Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR: pozri tu
  • Platnosť a rozsah osvedčení o odbornej spôsobilosti pre projektovanie stavieb –  spoločný dokument MVRR SR a SKSI:  pozri tu
  • Naše stanovisko k uvedenej problematike: pozri tu

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.